Privacy Policy


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op de website van Moensverpakkingen NV. Deze website wordt beheerd door Moensverpakkingen NV is gevestigd te Zeelsebaan 24, 9200 Grembergen. Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden met inbegrip van onze privacyverklaring, en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.

Moens Verpakkingen NV mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Moens Verpakkingen NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. Moens Verpakkingen NV behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan  Moens Verpakkingen NV de toegang tot de website monitoren.

Moens Verpakkingen NV stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van  Moens Verpakkingen NV of derden, verbindt u zich ertoe Moens Verpakkingen NV of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van  Moens Verpakkingen NV of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
U verbindt zich er o.m. toe om:
•    de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
•    geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
•    de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
•    de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
•    de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Moens Verpakkingen NV
Moens Verpakkingen NV tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Moens Verpakkingen NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens. 
De bezoeker van onze website kan geen rechten putten uit aanbiedingen welke kennelijk foutief en per vergissing op onze website zouden voorkomen, of welke niet meer zouden beschikbaar zijn doch per vergissing nog niet van onze website verwijderd zijn. Moensverpakkingen NV neemt slechts een verbintenis op (tot verkoop en/of levering van een product of dienst) nadat wij Uw aanvraag tot aankoop uitdrukkelijk en concreet hebben bevestigd met vermelding van aantal, aard van het product of dienst en prijs.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Moens Verpakkingen NV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent 
niet dat Moens Verpakkingen NV verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Moens Verpakkingen NV is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan  Moens Verpakkingen NV niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan Moens Verpakkingen NV:
•    Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
•    het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;
•    het recht tot bewerking en vertaling;
•    het recht op mededeling aan het publiek.
De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Moens Verpakkingen NV is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Moens Verpakkingen NV voor alle mogelijke vormen van 
aansprakelijkheid uitgaande van derden, met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met  Moens Verpakkingen NV, Zeelsebaan 24,9200 Dendermonde of via e-mail infosales@moensverpakkingen.be of telefonisch tijdens de kantooruren op :0032 (0)52 21 22 77
Hebben uw vragen betrekking op GDPR (General Data Protection Regulation) gelieve deze dan te richten tot privacy@moensverpakkingen.be

PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door Moens Verpakkingen NV worden verzameld, hoe Moens Verpakkingen NV deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd. Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. Moens Verpakkingen NV kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.
Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Moens Verpakkingen NV of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, login, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal  Moens Verpakkingen NV ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan  Moens Verpakkingen NV meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan  Moens Verpakkingen NV mee te delen. Moens Verpakkingen NV kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse 
of foutieve gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Moens Verpakkingen NV verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Moens Verpakkingen NV evenementen plaatsvinden; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Moens Verpakkingen NV stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief.

 Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Moens Verpakkingen NV zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.  Als Moens Verpakkingen NV uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor  uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten, dus deze toestemming weigeren.
Moens Verpakkingen NV beschermt uw gegevens met behulp van redelijk verantwoorde middelen zoals technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging  zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Moens Verpakkingen NV.  Moens Verpakkingen NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de  Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad  van 7 april 2016 (beter bekend als “AVG” )     worden behandeld.

Moens Verpakkingen NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Moens Verpakkingen NV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

COOKIES
Moens Verpakkingen verwijst naar haar Cookie policy welke U onder deze link vindt of op onze homepage
. 

Natuurlijke personen hebben conform de voormelde AVG  wetgeving recht op informatie inzake hun persoonsgegevens, recht op inzage ervan, recht op rectificatie (correcties), recht op gegevensuitwissing, recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, recht van bezwaar volgens de wettelijke voorwaarden, recht op weigering van profilering. NV Moensverpakkingen onderneemt hiervoor al het nodige opdat bovenvermelde rechten worden gerespecteerd, zij handelt conform het gerechtvaardigd belang van en voor haar onderneming,  en in het algemeen zal zij GDPR compliant  zijn en handelen.

GOOGLE ANALYTICS-ADVERTENTIEFUNCTIES
De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor remarketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Moens Verpakkingen NV heeft hier geen invloed op. Moens Verpakkingen NV exonereert zich dan ook van alle verantwoordelijkheid tov gebruikers of derden hiervoor, en zal nooit verantwoordelijk zijn voor welkdanige schade of nadeel.  Moens Verpakkingen NV verwerpt elke vordering welke uit dien hoofde tegen haar zou worden ingesteld.   Moens Verpakkingen NV  bevestigt dat zij  Google alleen toegestaan  heeft de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.© 2022 MonkeyProof, Alle Rechten voorbehouden.